• 0361/6 29 31
  • info-909112@edu.mon.bg
  • гр. Кърджали, ул. "Мара Михайлова" №5

https://upraktiki.mon.bg/

Учениците от Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” се включиха в реализирането на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2". Проектът се финансира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката на Република България. Основна цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.Партньори на училището са едни от най – известните фирми от град Кърджали - „Технолукс“ ООД и "Униматикс" ООД. Момчетата от специалност „ Компютърна техника и технологии“ прилагат на практика наученото в училище, като тестват, откриват и отстраняват проблеми и дефекти, инсталират системен и специализиран софтуер в компютърни системи и периферни устройства.Практическото обучение на учениците е добра основа за бъдещото им реализиране на трудовия пазар, а полученото възнаграждение от 372 лв. за 240 работни часа е материалното удовлетворение за добре свършената работа. За пореден път училището и бизнеса се убедиха, че в днешните условия на икономическа криза най-добрата инвестиция е в образованието и квалификацията на младите хора.