• 0361/6 29 31
 • info-909112@edu.mon.bg
 • гр. Кърджали, ул. "Мара Михайлова" №5

Информация за услугите предоставяни от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Приложения:

 1. Обобщена информация за по Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“.
 2. Информация и образци на заявления по предоставянето на услугите.
 1. Издаване на диплома за средно образование
 2. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
 3. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
 4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
 5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
  1. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
  2. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)