Нашите ученици

Училищни документи

1. Правилник за устройството и дейността на училището

2. Етичен кодекс

3. Стратегия за развитие на училището

4. Мерки за повишаване качеството на образование

5. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

6. Правилник за вътрешния ред в общежитието

7. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

8. Програма за превенция на ранното напускане на училище

9. Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

10. Годишен план на училището

11. Дневен режим

12. Седмично разписание на часовете за втори учебен срок

13. Списък на учебниците

14. График за втори час на класа

15. График за приемното време на учителите

16. График за консултации

17. Групи и модули за третия час по ФВС

18. График за контролни и класни работи

19. Учебни планове

20. Утвърден бюджет, тримесечни отчети и годишния отчет за изпълнението му:

Отчет 30.06.2023 година

Отчет 31.03.2023 година

Бюджет за 2022 година

Отчет 31.12.2022 година

Отчет 30.09.2022 година

Отчет 30.06.2022 година

Отчет 31.03.2022 година

Годишен отчет 2021 година

Бюджет за 2021 година

Отчет 30.09.2021 година

Отчет 30.06.2021 година

Отчет 31.03.2021 година

Отчет 31.12.2019 година

Отчет 31.03.2020 година

Отчет 30.06.2020 година

Отчет 30.09.2020 година

Годишен отчет 2020 година

21. Свободните места в паралелките

22. Утвърден план-прием в срок до 30 март

23. Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и срока и мястото за оповестяване на резултатите

24. Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа, в интернет и при обучение в електронна среда от разстояние

24. Училищна програма за занимания по интереси

25. Правила за вътрешно подаване на сигнали

 

 

 

Новини