Нашите ученици

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕСЪТ – РЪКА ЗА РЪКА

Учениците от Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” за поредна година, се включиха в реализирането на дейностите по проект BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Партньори на училището са едни от най – известните фирми от град Кърджали - „Горубсо – Кърджали” АД, „Технолукс“ ООД, "Трейс Руут" ООД, „Ротел” ООД, „Термал Интернейшънъл“ ООД и "Униматикс" ООД. Те осигуряват реални работни места на 32 младежи от 10, 11 и 12 клас за да приложат на практика наученото в учебните часове.

Момчетата от специалност „Електообзавеждане на производството“ ремонтират електрически двигатели и трансформатори и участват в поддръжката на електрическите машини на „Горубсо – Кърджали” и „Термал Интернейшънъл“ ООД .

Фирмите „Технолукс“, "Трейс Руут", „Ротел” и "Униматикс" дават възможност на нашите ученици от специалносттите „Компютърна техника и технологии“ и „Компютърни мрежи“ да приложат на практика наученото в училище, като тестват, откриват и отстраняват проблеми и дефекти, инсталират системен и специализиран софтуер в компютърни системи и периферни устройства.

Практическото обучение на учениците е добра основа за бъдещото им реализиране на трудовия пазар, а полученото възнаграждение от 300 лв. за 240 работни часа е материалното удовлетворение за добре свършената работа.

За пореден път училището и бизнеса се убедиха, че в днешните условия на икономическа криза най-добрата инвестиция е в образованието и квалификацията на младите хора.

Новини