Нашите ученици

Преди месеци в гимназията по електроника успешно приключи реализацията на проект „Wirlernengesundzuleben!, по програма „Коменски“. Проектът беше с продължителност две години и в него участваха училища от Литва, Латвия, Естония, Полша, Австрия, Италия и Турция.
На 18 септември беше подписан договор за финансиране на ново двугодишно международно партньорство на стойност 20 000 евро, но този път с училища от Полша, Италия, Германия, Швеция и Турция. Работният език на проекта е немски.
Проектът е със заглавие „Miteinanderstattnebeneinander“ и е насочен към гражданското възпитание на учениците и развиването и повишаването на интеркултурните им компетенции и толерантността им.
Целта на проекта е да насърчи учениците да работят активно в полза на местната общност и за инициативи на международно ниво. Преодолявайки културните и социални различия и различните стилове на общуване, учениците да работят по двете издания на международното ученическо списание " Заедно ", което ще бъде и краен продукт на проекта. Да се запознаят с дейността на агенции, организации и институции в страните-партньори, които имат за цел предотвратяването на социалната диференциация, дискриминацията и социалното изключване. Да имат възможност да изразят своята гражданска позиция.
Реализацията на проекта ще протече на два етапа:
Първият е провеждането в сътрудничество с чуждестранни партньори на подкрепящи благотворителни дейности, напр. за бедни, инвалиди или имигранти. През втората година ще бъде доказано, като бъдат използвани примери за добри практики, че икономическото, политическото, културното и социалното сътрудничество между страните от Европа , въпреки различията между европейските култури и местните общности, може да бъде толкова ефективен и успешен, колкото международните училищни партньорства. Работейки в международна група учениците трябва да придобият на интеркултурни компетенции, които, заедно с техните социални и граждански компетентности, ще им помагат да бъдат активни граждани на Европа.
Дни след подписването на договора – от 21 до 29 септември се проведе и първата международна среща на партньорите в гр. Краков, Полша.
На срещата беше актуализиран графика на дейностите и бяха договорени условия за работа. Представители на всички партньорски държави представиха на кратко страната, града и училището си. Всяко училище представи типични за страната си ястия и специалитети.
Темата на срещата в Полша беше "Разбиране вместо съжаление".
В работата по темата учениците работиха на групи по поставените им задачи. Бяха създадени 5 работни групи, в които участваха ученици от всички държави, които работиха по 5 различни теми. Четирите групи посетиха и се срещнаха с представители на различни институции за работа с хора в неравностойно положение – деца от дом за сираци, момичета от организация за хора с лека или средна умствена изостаналост, представители на образователно-възпитателна институция Siemachaspot, представители на организация за терапия за хора с увреждания. Петата група остана да работи в училището и имаше за задача да обсъди и планира организацията на благотворителна акция, която да бъде проведена във всяко партньорско училище. На всяка група беше предоставено време за подготовка и планиране на дейностите, които ще извършват по време на посещенията в съответните институции. В края на срещата всяка работна група представи резултатите от работата си на останалите и създаде статии на немски и английски език по теми, върху която е работила. Представени бяха и презентации и плакати.
Учениците имаха възможност да се запознаят с историята и културата на града, региона и страната. Те заедно с домакините си изследваха историческите забележителности, като участваха в игра наречена „Stadtrealy“. Бяха настанени в приемни семейства, което им даде по-добра възможност да се запознаят със начина на живот, бита и навиците на поляците.
По време на срещата бяха създадени профил на проекта в платформата еTwinning и група във Facebook, където участниците ще могат по всяко време да следят дейността на партньорите и да представят своята работа.
Беше поставено и началото на международното ученическо списание „Заедно“, което е и основен продукт на проекта. В него ще бъдат събрани и публикувани всички дейности на учениците по отделните теми.
Всички партньорски училища вече планират провеждането на благотворителната акция и се подготвят и за следващата среща с партньорите, която ще се проведе през месец януари следващата година в гр. Асизи, Италия.

Новини