Нашите ученици

Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

     Изпълнението на Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ на Министерството на образованието и науката подкрепя действията на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията.
     На 21.04.2021 г. 45 момчета от VIII, IX и X клас, бъдещи електротехници от специалност „Електообзавеждане на производството“ се включиха в пробно стажуване в базата на предприятието-партньор в обучението чрез работа в "Електроразпределение Юг" ЕАД на EVN България.
     По време на пробното си стажуване учениците се запознаха с дейността на фирмата и особеностите на избраната от тях професия.
     В днешните условия на икономическа криза най-добрата инвестиция е в образованието и квалификацията на младите хора.
     Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Новини